REKRUTACJA 2018/2019

Informacje o rekrutacji do pierwszej klasy oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie na rok szkolny 2018/2019

 1. Szkoła prowadzi nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/2019.
 2. Szkoła prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich.

 REKRUTACJA DO KLASY I

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY

 1. Kandydaci przyjmowani są do pierwszej klasy szkoły podstawowej z urzędu na podstawie zgłoszenia: załącznik nr 3 (do pobrania)
 1. Zgłoszenie  wg ustalonego wzoru składają rodzice (opiekunowie) kandydata       w sekretariacie szkoły.

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice (opiekunowie) kandydata składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie wg ustalonego wzoru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie składają pisemne oświadczenie woli, potwierdzające przyjęcie do szkoły.
 4. Szczegółowe informacje o kryteriach przyjęcia:
 • postępowanie rekrutacyjne prowadzi się w przypadku wolnych miejsc  w oddziałach klas pierwszych,
 • w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący – kryteria .

ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna prowadzi prace w oparciu o przepisy wynikające                    z ustawy Prawo oświatowe:
 • prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków                      lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
 • podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,
 • rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do klasy pierwszej mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy   kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

-wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   rekrutacyjnej                  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

– złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych  i nieprzyjętych  do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc na tablicy ogłoszeń  w terminach  określonych  w harmonogramie.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się     z dniem 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ- załączniki do pobrania

 1. Komunikat dla rodziców – harmonogram rekrutacji i kryteria brane pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym  – załącznik nr 4 (harmonogram)
 1. Wzór wniosku o przyjęcie do I klasy kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły – załącznik nr 5 (do pobrania)
 1. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata o spełnieniu przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 3 dokumenty :
 1. oświadczenie o zamieszkaniu krewnych kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu dziecku  w obwodzie szkoły-  załącznik nr 6 (do pobrania)
 2. oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata usytuowanym w pobliżu Szkoły-  załącznik nr 7 (do pobrania)

3. oświadczenie o wyborze religii/ etyki-  załącznik nr 8 (do pobrania)                            UWAGA ! wypełniają rodzice, wyrażający życzenie uczestniczenia dziecka w lekcji religii lub/ i etyki.

 1. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej-  załącznik nr 9 (do pobrania)
 1. Informacje dodatkowe  załącznik nr 10 (do pobrania)  Uwaga! wypełniają rodzice dzieci przyjętych.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Informacje ogólne

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.

1) Dzieci sześcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne             w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej                    lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2) Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3) Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej                         lub innej formie wychowania przedszkolnego mają ustawowe prawo do korzystania              z wychowania przedszkolnego.

4) Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  załącznik nr 1 (do pobrania), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 1.     Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

1) Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. – załącznik nr 2 (do pobrania)

2) Wniosek o przyjęcie można składać w sekretariacie szkoły zgodnie                                       z harmonogramem – załacznik nr 3

3) Jeżeli liczba kandydatów chętnych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc, jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.

 1. I etap postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego:

1) W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe)- załącznik nr 4 (harmonogram):

1.1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

1.2) niepełnosprawność kandydata,

1.3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

1.4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

1.5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

1.6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

1.7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

2) Rodzica kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – załącznik nr 5 (do pobrania)

II etap postępowania rekrutacyjnego:

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej  NR XLIII/339/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.załączni nr 6

2) oświadczenie  o uczęszczającym do SP1 rodzeństwie załącznik nr 7 (do pobrania)

3) Rodzica kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – załącznik nr 5 (do pobrania)

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


 1. Oświadczenie o wyborze religii/ etyki- załącznik nr 8 (do pobrania) UWAGA ! wypełniają rodzice, wyrażający życzenie uczestniczenia dziecka w lekcji religii lub/ i etyki.
 2. Informacje dodatkowe załacznik nr 9 (do pobrania) Uwaga! wypełniają rodzice dzieci przyjętych.

Archiwum

Rok dla niepodległej

Rok dla niepodległej

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

ZAPRASZAMY DO CZYTELNICZYCH ZMAGAŃ!

ZAPRASZAMY DO CZYTELNICZYCH ZMAGAŃ!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami działań naszej biblioteki w tym jakże ważnym miesiącu.

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

18 września 2017 r. rusza kolejna edycja programu nauki pływania "Umiem Pływać ". Tym razem lekcje pływania nauki pływania na basenie w Ogonkach pobierać będą uczniowie z klas III. Pieczę nad 45 uczniami naszej szkoły podzielonymi na 3 grupy sprawować będzie nauczyciel i instruktor nauki pływania. Życzymy dobrej zabawy i zdobycia umiejętności pływania! Operatorem Wojewódzkim Programu "Umiem pływać " jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.
Harmonogram zajęć umieszczono w zakładce AKTUALNOŚCI

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/18

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/18

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z życia szkoły

Znajdziesz nas na

Facebookrssyoutube